Miten organisaation muutosjoustavuutta voi kehittää?

Organisaatioita voi tutkia erilaisten systeemien kautta. Näiden systeemien välisissä suhteissa, verkostoissa ja sosiaalisessa työympäristössä työyhteisön muutosjoustavuus kasvaa tai kutistuu.

Sosiaalinen työympäristö vaikuttaa siihen, miten ja missä opimme. Jos luottamus on heikkoa tai avointa vuorovaikutusta ei ole, muutosjoustavuus ei kehity ja yhdessä oppiminen estyy. Tämän tunnistaa yleensä siitä, että muutosprosessien läpivieminen on työlästä tai jopa mahdotonta. Luottamus rakentuu, kun kiinnitetään huomiota avoimeen vuorovaikutukseen, siihen miten kohtelemme toisia ja miten puhumme toisistamme tai toisillemme. Avoimeen vuorovaikutukseen kuuluu olennaisena osana omien olettamusten paikkansapitävyyden tarkistaminen kysymällä.

Muutosjoustavuus on organisaation ja sen työntekijöiden kykyä sopeutua ja menestyä nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Organisaation muutosjoustavuuden kehittäminen lähtee yksilöistä. Suhtautumisemme muutokseen vaihtelee henkilöstä ja tilanteesta riippuen. Jonkun mielestä jatkuvasti muuttuvat työkalut (järjestelmät) tai vaikkapa organisaatiorakenteet tuntuvat varsin arkipäiväisiltä business as usual -toiminnolta, kun toiselle nämä aiheuttavat enemmän ja vähemmän ylimääräisiä kuormitustekijöitä ja pelkotiloja. Se miten opettelemme yhdessä muutostaitoja, kehittää pitemmässä juoksussa koko organisaation toimintaa muutostilanteissa.

Muutosjoustavuuden kehittäminen organisaatiotasolla

Listasin tähän muutamia keinoja, joita voi hyödyntää jokaisella organisaatiotasolla muutosjoustavuuden kehittämiseksi:

Johtaminen:

  • Valmenna ja tue johtajia, jotta he voivat johtaa organisaatiota muutoksessa tehokkaasti. Heidän pitää osata olla esimerkkinä ja tukea henkilöstöä muutoksessa.
  • Luo organisaatiokulttuuri, joka arvostaa muutosta ja oppimista. Kannusta avoimuuteen ja kokeiluihin. Salli virheet ja luo oppimisen kulttuuri. Oppimiseen ja kehittymiseen kuuluu olennaisesti muutos, joka tapahtuu ennen kaikkea ajattelussa ja asenteissa.

Viestintä:

  • Viesti selkeästi ja säännöllisesti henkilöstölle muutoksista ja niiden syistä.
  • Kuuntele henkilöstön huolenaiheita ja ehdotuksia. Anna heille mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin.

Oppimisen ja osaamisen kehittäminen:

  • Tarjoa erilaisia tapoja opetella muutoksessa toimimista. Skenaariotyöskentely, Lean, coaching, työpajat, työnkierto, työparitoiminta, jne
  • Kannusta työntekijöitä kehittämään moniosaamista ja olemaan valmiita ottamaan vastaan erilaisia tehtäviä tarpeen mukaan.
  • Kannusta kokeilemaan uusia ideoita ja toimintamalleja pienimuotoisesti ennen laajempaa käyttöönottoa.
  • Opetelkaa yhdessä: esim erilaisia järjestelmiä, tekoälyn hyödyntämistä, ym teknologiaosaamista kasvattavaa tekemistä.

Reflektointi:

  • Arvioi säännöllisesti organisaation muutosjoustavuutta ja muutosprosesseja.
  • Opetelkaa reflektoimaan yksin ja yhdessä, jotta jokainen näkee oman roolinsa ja panoksensa vaikutuksen koko organisaation muutokseen/ tulokseen jne.

Muutosjoustavuuden kehittäminen edellyttää omistautumista ja pitkäjänteisyyttä organisaation kaikilta tasoilta. Pärjätäkseen tulevaisuudessa on organisaation, sen johdon ja koko henkilöstön oltava valmis sopeutumaan jatkuviin muutoksiin ja reagoimaan entistä nopeammin uusiin yllättäviin tilanteisiin.

Juttelen mielelläni lisää aiheesta.

Marjut Alatalo: 050 344 5770 tai marjut@wayup.fi

Lue myös: Johda muutoskykyä - Muutoskyky on ratkaiseva taito

Tutustu johtamisvalmennuksiimme täältä