Johtoryhmä hyvästä parhaaksi

Tavoite: Kehittää strategisen tason yhteistyötä. Löytää juuri tälle johtoryhmälle sopivat kehityspolut strategisen tason yhteistyön parantamiseksi ja huipputiimiksi kehittymiseen.

Toteutus: 4-6 valmennuspäivää, joiden sisältö räätälöidään tunnistetun tilanteen ja etukäteisanalyysin pohjalta. Tyypilliset aiheet ovat: 1) Yhteinen ymmärrys siitä mikä meillä on hyvin ja missä kaipaamme kehitystä sekä johtotiimin missio. 2) Jäsenten eroavaisuudet ja samankaltaisuudet näkyväksi ja hyödynnettäväksi. 3) Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen ja luottamuksen vahvistaminen. 4) Keskinäinen palautekulttuuri ja sen kehittäminen.

Tulokset: Johtoryhmä hitsautuu tiiviimmin yhteen ja kehittää keskinäistä strategisen tason yhteistyötä seuraavalle tasolle. Yksin puurtaminen vähenee tai jopa katoaa.

Johtoryhmän konfliktitaidot

Tavoite: Kehittää johtoryhmäläisten palautetaitoja, jotta psykologinen turvallisuus kasvaa ja avoimuus lisääntyy.

Toteutus: 3 puolen päivän mittaista valmennussessiota. Ensimmäisessä sessiossa pohditaan uskomuksia ja omaa palautteen vastaanottokykyä sekä annetaan positiivista palautetta toinen toisillemme. Toisessa sessiossa harjoittelemme rakentavaa kriittistä palautetta ja tunteen tunnistamista. Lisäksi harjoittelemme rakentavaa keskustelua palautteen pohjalta. Kolmannessa keskitytään johtoryhmän sisäisiin aitoihin tilanteisiin, joista annetaan palautetta ja mietitään miten mikäkin palaute tulee ohjaamaan johtoryhmäläisten tulevaa yhteistyötä, ja sitä miten ja missä palautteisiin palataan.

Tulokset: Johtoryhmä oppii "riitelemään rakentavasti". He oppivat puhumaan siitä miten kukakin kokee eri tilanteita ja sitä kautta ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista kasvaa. Johtoryhmän tiimihenki ja avoimuus vahvistuvat.

"Valmentaja sai meidät pysähtymään ja myöntämään oman tunnekokemuksen aiheuttaman kuulemattomuuden. Kun tämä kaikki tapahtui toisten silmien alla, koko tiimi pääsi oppimaan. "

Valmentava ja palveleva esihenkilö

Tavoite: Kehittää ihmisten johtamisen taitoja ja yhtenäistä johtamiskulttuuria.

Toteutus: 4-7 valmennuspäivää, joiden sisältö räätälöidään tunnistetun tilanteen ja etukäteisanalyysin pohjalta. Tyypilliset aiheet ovat: 1) Oma esihenkilöidentiteetti ja esihenkilön tärkeimmät tehtävät. 2) Kysymisen ja kuuntelun voima sekä osallistamisen taito 3) Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen ja luottamuksen vahvistaminen. Kysymisen ja kuuntelun taitotreenit. 4) Palautekulttuuri ja sen kehittäminen. 5) Erilaisuuden ymmärtäminen, hyväksyminen ja hyödyntäminen. 6) Tiimin johtamisen perusta. 7) Matkalla huipputiimiksi.

Tulokset: Esihenkilötyön arviointi helpottuu, kun on yhteinen ymmärrys työn edellytyksistä. Johtamisen taso paranee ja edellytykset taloudelliselle menestykselle sekä tiimiläisten kasvaneelle sitoutumiselle nousevat merkittävästi.

Palautetaidot

Tavoite: Kehittää esihenkilöiden palautetaitoja, koska lähes jokaisen organisaation henkilöstötyytyväisyyskyselyissä nousee esiin, että halutaan enemmän palautetta.

Toteutus: 3 puolen päivän mittaista valmennussessiota. Ensimmäisessä sessiossa käsitellään uskomuksia ja omaa palautteen vastaanottokykyä sekä harjoitellaan positiivisen palautteen antamista. Toisessa sessiossa harjoittelemme rakentavaa kriittistä palautetta ja opettelemme pyytämään palautetta. Kolmannessa keskitytään aitoihin johtamistilanteisiin, niistä kumpuaviin palautetarpeisiin ja siihen mitä tapahtuu palautteenannon jälkeen.

Tulokset: Esihenkilöiden ymmärrys palautteesta sekä kasvun että taloudellisen menestyksen moottorina ja työhyvinvointia tukevana elementtinä kasvaa. Taidot käydä arvostavia palautekeskusteluja kehittyvät ja opitaan hyödyntämään positiivisen sekä kriittisen palautteen suhdetta tiimiläisten kehitysenergian suuntaamisessa.

Arvostava puuttuminen

Tavoite: Esihenkilöiden kehittyminen empaattisessa, mutta jämäkässä johtamisessa. Alisuoriutumiseen puuttuminen koetaan lähes poikkeuksetta vaikeaksi.

Toteutus: 2 puolen päivän mittaista valmennussessiota, joiden aikana jokainen esihenkilö "kuivaharjoittelee" omaa haastavaa johtamistilannetta. Harjoittelun aikana kokeillaan useampaa eri lähestymistapaa. Sessioiden välissä kukin esihenkilö ottaa harjoittelemansa casen käsittelyyn ja reflektoi toisella valmennus kerralla sitä, miten kyseinen puuttuminen esihenkilön omasta mielestä meni: mitä siitä on seurannut ja miten aikoo jatkaa omaa kehittymistään puuttujana.

Tulokset: Esihenkilöiden rohkeus puuttua alisuoriutumiseen kasvaa ja taidot puuttua kehittyvät seuraavalle tasolle.

"Valmentaja onnistui luomaan rakentavan ja luottavaisen ilmapiirin jossa introvertitkin avautuivat"

Kysy lisää tai pyydä tarjous: marjut@wayup.fi tai 050 344 5779.