Mikä oli lähtötilanne?

Sydänliiton uudistettu strategia hyväksyttiin lokakuussa 2021. Sen myötä todettiin, että organisaatiorakenne ei enää tue strategisia tavoitteita eikä kiihtyvällä tahdilla muuttuvaa maailmaa. Päädyttiin tekemään organisaatiouudistus. Jokainen työyhteisön jäsen haastateltiin ja kysyttiin, minkälaisista tehtävistä kukin on kiinnostunut. Samalla yhteisesti pohdittiin, millaista osaamista uudistetun strategian toimeenpano Sydänliitolta edellyttää.

Uuden organisaation voimaan astumisen (03/2022) jälkeen tapahtui jotain, mitä kukaan ei osannut aluksi hahmottaa. Osalla henkilökunnasta tuli työssä jaksamisen haasteita, osa koki tilanteen mahtavaksi mahdollisuudeksi, osaa muutos ei hetkauttanut juuri mitenkään ja osa päätyi vaihtamaan työpaikkaa. Uusia rekrytointejakin tehtiin.

Henkilöstöpäivässä kesäkuussa 2022 listattiin asioita, jotka hiersivät ja kuormittivat työyhteisöä. Epäselvän tilanteen jatkuttua alkusyksystä 2022 yhdessä työterveyshuollon kanssa päädyttiin teettämään hyvinvointikartoitus. Kaiken kerätyn tiedon pohjalta isoimmaksi pulmaksi todettiin epäonnistunut muutoksen johtaminen, johon esihenkilöt kaipaavat tukea.

"Viestit olivat selvät: tällaisena tilanne ei voi jatkua ja tarvitaan toimenpiteitä. Samalla oli tunnustettava, että omin voimin tästä ei päästä eteenpäin"

Marjaana

Mitä päädyttiin tekemään?

Alkupohdintojen jälkeen päädyttiin Marjutin ehdottamaan toteutusmalliin, jossa oli sekä koko organisaation yhteisiä että pelkästään esihenkilöille ja johtoryhmäläisille suunnattuja sessioita. Koko organisaation yhteisissä sessioissa keskityttiin siihen, että saadaan muodostettua yhteinen käsitys siitä, missä ollaan ja mitä halutaan saavuttaa, opitaan ymmärtämään toisia ja erilaisuutta paremmin ja lisätään jokaisen omaa vastuuta työhyvinvoinnista.

Esihenkilötapaamisissa keskityttiin johtamisen kehittämiseen ajatuksella, että oppi jää organisaatioon eikä poistu Marjutin mukana. Esihenkilöt saivat myös henkilökohtaista sparrausta omiin johtamishaasteisiinsa ja tiimeillensä ulkopuolista tukea. Prosessi kesti marraskuusta 2022 kesäkuuhun 2023, jolloin kokoonnuttiin viimeistä kertaa koko porukan voimin.

”Työhyvinvoinnin prosessi pakotti miettimään asioista laajemmin ja syvemmin sekä yksilötasolla että koko työyhteisön kannalta. Varsin vaikea tilanne onnistuttiin avaamaan keskustelemalla, puhumalla ja vielä kerran puhumalla lisää. Uskoisin, että jokainen prosessissa mukana ollut ymmärsi myös oman vastuunsa asioiden muuttamisessa ja pyrkimyksessä parempaan. Vaikeita asioita ei saa eikä pidä lakaista maton alle, se oli tärkeä opetus tässä prosessissa.”,

Kirsi

"Esihenkilöiden ja johdon kesken opimme tunnistamaan haitallisia ilmiöitä ja toimintamalleja, ja kävimme niistä syvällisiä keskusteluja. Jatkossa on helpompi ottaa ikäviäkin asioita puheeksi, kun ilmiöt tunnetaan ja niiden käsittelyyn on yhteinen kieli."

Pertti

Yhdessä eteenpäin!

Vaikka tämä prosessi päättyi, yhteinen tekeminen työhyvinvoinnin eteen jatkuu.  Jatkossa koko organisaatio on sitoutunut sanomaan ääneen, mikä mieltä painaa. On myös lupa pyytää toista pysähtymään, mikäli tulee tunne, että huolta ei kuulla. Pohdittiin myös, miten jatkossa läpikäydyistä asioista ja niissä tapahtuneista parannuksista pidetään huolta: järjestetään säännöllisiä yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja pidetään prosessin myötä saatuja oppeja arjen tekemisessä mukana.  

”Olemme erilaisia ihmisiä ja meillä on erilaiset kokemukset työelämästä, ja kaikilla on omat haasteet ja tarpeet omassa elämäntilanteessaan. Jokainen kokee muutoksen omasta lähtökohdastaan ja käsittelee sitä omalla tavallaan. Tuntemuksista on tärkeää voida puhua ja antaa jokaiselle tarvittava aika käsitellä asiaa ja tunteita omalla tavallaan. On hyvä muistaa, että tuntemukset voivat tulla myös viiveellä, kun toisten kohdalla asia tuntuu olevan jo käsitelty. On tärkeää rakentaa yhdessä työhyvinvointia työpaikallamme ja siihen tarvitaan avoimuutta ja rohkeutta keskustella vaikeistakin asioista ja mieluummin heti niitä kohdatessa.”

Katja